<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66962&amp;fmt=gif">

Algemene voorwaarden

1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 

1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening. Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid of betaling voor onze diensten. In deze algemene voorwaarden leggen wij die afspraken vast. 

2. Wie zijn wij? 

2.1 Wij zijn de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meetingpoint Adviessoftware B.V., statutair gevestigd te Hilversum. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 65780507. 

3. Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?
 

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die u aan ons verstrekt. 

3.2 Andere algemene voorwaarden waarnaar u eventueel verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door ons zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 

3.3 Wijkt de inhoud van schriftelijk tussen u en ons gemaakte afspraken af van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald? Dan gaat het bepaalde in de schriftelijk gemaakte afspraken voor. 

4. Voor wie gelden deze algemene voorwaarden? 

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en op elke door u aan ons verstrekte opdracht. 

4.2 Niet alleen onze vennootschap, maar ook onze bestuurders en alle voor ons werkzame personen kunnen een beroep op de voorwaarden doen. Ook wanneer deze personen niet (meer) bij ons in dienst zijn. 

5. Wat mag u van ons verwachten? 

5.1 Als u ons een opdracht verstrekt, dan leggen wij vooraf duidelijk vast wat wij voor u gaan doen en op welke dienstverlening u kunt rekenen. 

5.2 Wij blijven buiten de verhouding tussen u en uw klanten. De dienstverlening van u aan uw klanten geschiedt dus op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden, waaronder uw klanten, die voortvloeien uit de door u verrichte werkzaamheden.  

6. Welke informatie hebben wij van u nodig? 

6.1 Voor een goede dienstverlening moeten wij beschikken over alle informatie die van belang is om de op ons rustende verplichtingen goed te kunnen uitvoeren. U dient daarom tijdig alle informatie te verstrekken waar wij om vragen.

7. Afspraken over onze beloning 

7.1 Wij kennen verschillende vormen van dienstverlening. En wij kunnen daarvoor op verschillende manieren beloond worden. Bij aanvang van de opdracht leggen wij de omvang van onze dienstverlening en de wijze van beloning met u vast. Onze beloning kan bestaan uit: 

  • Betaling voor losse creditsMet credits kunt u een handeling doen op het platform. Bijvoorbeeld een vergelijking maken. In ons systeem is bepaald hoeveel credits een bepaalde handeling kost.  
  • Betaling voor een bundel met credits: Met een bundel koopt u voor een vast bedrag in één keer meer credits dan via de aanschaf van losse credits.  
  • Betaling voor een jaarlicentie: Wij rekenen een vast bedrag voor onze dienstverlening aan u.

7.2 Na aanschaf hebben credits een geldigheidsduur van één jaar. Ongebruikte credits komen te vervallen. Als credits op verschillende momenten zijn aangeschaft dan worden altijd de oudste credits als eerste gebruikt. 

7.3 U moet onze facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen. U mag bij de betaling geen beroep doen op verrekening en of opschorting. 

7.4 Wij mogen onze tarieven desgewenst op ieder moment gedurende de looptijd van onze samenwerking met u aanpassen. 

7.5 Credits kunnen niet voor andere valuta gewisseld worden. 

8. Hoe zit het met onze aansprakelijkheid? 

8.1 Uw opdracht behandelen wij met aandacht en zorg. Mocht er onverhoopt iets fout gaan, dan geldt het volgende. Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het eigen risico. 

8.2 Als op grond van deze verzekering om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid in totaal beperkt tot het door ons in verband met de betreffende opdracht in de 12 maanden voorafgaande aan de schadedatum in rekening gebrachte honorarium. 

9. Inschakeling van derden 

9.1 Is het voor de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht nodig om gebruik te maken van derden? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derden worden gemaakt. 

9.2 Wij mogen mede namens u een aansprakelijkheidsbeperking van in te schakelen derden aanvaarden. 

10. Handelswijze bij geschillen

10.1 Wij streven naar een harmonieuze samenwerking. Ontstaat er desondanks tussen u en ons een geschil over de samenwerking? Dan proberen wij daar eerst in goed overleg met u uit te komen. 

10.2 Uiteraard mogen u en wij een geschil ook aan de rechter voorleggen of in kort geding om een voorziening vragen. Wij spreken af dat Nederlands recht van toepassing is. En dat u en wij een geschil altijd voorleggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam. 

 

 

Contact 

Informaticalaan 5, 2628 ZD Delft

E-mail: support@meetingpointadvies.nl